การทำระบบเนื้อหาเว็บไซต์และดัชนีเว็บไซต์เพื่อการสืบค้น

การทำระบบเนื้อหาเว็บไซต์และดัชนีเว็บไซต์เพื่อการสืบค้นวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยใช้วิธีของ Webometrics Ranking กิจกรรม :
“การทำระบบเนื้อหาเว็บไซต์และดัชนีเว็บไซต์เพื่อการสืบค้น”
ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ดูแลเว็บไซต์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ