“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2560 – 2564

วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2559 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2560 – 2564
โดยมีผู้อำนวยการและบุคลากรกองนโยบายและแผน
เป็นผู้ให้คำปรึกษาในการจัดทำ ณ จังหวัดกระบี่ค่ะ
ICT RRU Plan 2016