แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Science RRU Open House 2018

Sci Programวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 อาคาร 9
สำหรับการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และระดับวุฒิ ปวส./อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
ในกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์และตลาดหลักสูตร Science RRU Open House 2018
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ