หลักสูตร การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla รุ่นที่ 1

Joomla 2018วันพุธและพฤหัสบดีที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมหลักสูตร
“การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla รุ่นที่ 1”
โดยมีนางสาวพิไลพร วงษา และนายพรศักดิ์ เวชเจริญ
บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ