หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

8Dec2017วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)”
โดยมี นางสาวกัญญ์ญาณ์ มาลัย นักวิชาการคลังปฎิบัติการ เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ