รับฟังการนำเสนอโปรแกรมทดสอบและแบบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2

IMG_09321-vertวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.
หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และบุคลากรภายในกลุ่มงานได้เข้ารับฟัง
การนำเสนอโปรแกรมทดสอบและแบบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
บริษัทแอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตหรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ในการจัดทำแบบทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการค่ะ