ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปการบริการงานงบประมาณและการเงินการบัญชี 3 มิติ ระบบใหม่

IMG_6130-horz-vertวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 8.00 – 16.30 น.
บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้เข้าอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมสำเร็จรูป
การบริการงานงบประมาณและการเงินการบัญชี 3 มิติ ระบบใหม่
โดยมี อ.วิรัช งอกงาม เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ