Webometrics Rank of World University

IMG_20180405_135457-vertวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เชิญประชุม
บุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและดูแลเว็บไซต์
เพื่อทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยวิธีของ Webometrics Rank of World University ณ ห้องประชุม หอสมุด ในเมืองค่ะ