ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

IMG_3420-horz-vert
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560
บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าร่วมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ
เพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชนครินทร์
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการค่ะ