ประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT Meetingวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ได้มีการประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีอาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุม หอสมุดกลาง ในเมืองค่ะ