ARIT News

บ. Monster Connect นำเสนอ Product เกี่ยวกับ ระบบ Digital Transformation และ บ. Rittal นำเสนอเรื่อง Data center

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 บริษัท Monster Connect นำเสนอ Product เกี่ยวกับ ระบบ Digital Transformation และ บริษัท Rittal นำเสนอเรื่อง Data center โดยมี 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับฟังการนำเสนอดังกล่าว […]

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยมี 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป 5. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ 6. นายบุญญา วาสี […]

ARIT News

ข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) หลักสูตรที่ 2

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) หลักสูตรที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้ 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป4. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ5. นางสาวจันจิรา ยุทธหาญ […]

ARIT News

แนะนำวิธีการเข้าใช้บริการในส่วนต่าง ๆ ของหอสมุดกลางให้แก่กลุ่มนักศึกษาจีน

วันศุกที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสาวธนัฏฐา วัฒนะกุล บรรณารักษ์ประจำหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้นำกลุ่มนักศึกษาจีนเยี่ยมชมหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้แนะนำวิธีการเข้าใช้บริการในส่วนต่าง ๆ ของหอสมุดกลาง

ARIT News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มเพื่อความยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 หน่วยงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มเพื่อความยั่งยืน” ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานห้องสมุดในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นางวาสนา เทียนกูล บรรณารักษ์ประจำหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นวิทยากรในการอบรม

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโรงเรือน เคลื่อนย้าย และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้✅ ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร✅ ผศ.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์✅ ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ✅ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ✅ […]