จัดการประชุม “การขับเคลื่อนการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Dashboard มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุม “การขับเคลื่อนการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Dashboard มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” โดยมีบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ Dashboard ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์