บุคลากรกลุ่มงานบริหารฯ อบรมระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี


วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 คุณสาลินี บุญนาค และคุณจุฑารัตน์ บัตรเจริญ บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ได้เข้าอบรมการใช้งานระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี
อบรมโดย บริษัทนากาอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง900)