การใช้ Google Scholar Citations Profile ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ARIT News

การใช้ Google Scholar Citations Profile ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ ขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้วิธีของ Webometrics Ranking กิจกรรม : อบรมการใช้ Google Scholar Citations Profile ให้กับผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ

ARIT News

การทำระบบเนื้อหาเว็บไซต์และดัชนีเว็บไซต์เพื่อการสืบค้น

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้วิธีของ Webometrics Ranking กิจกรรม : “การทำระบบเนื้อหาเว็บไซต์และดัชนีเว็บไซต์เพื่อการสืบค้น” ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ดูแลเว็บไซต์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ

ARIT News

การใช้ Google Scholar Citations Profile อ.คณะครุศาสตร์ & เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันจันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้วิธีของ Webometrics Ranking กิจกรรม : อบรมการใช้ Google Scholar Citations Profile ให้กับอาจารย์คณะครุศาสตร์ และ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ

ARIT News

การใช้ Google Scholar Citations Profile อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

วันพุธ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้วิธีของ Webometrics Ranking กิจกรรม : อบรมการใช้ Google Scholar Citations Profile ให้กับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ