โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

IMG_7819-horz-vert

วันจันทร์ถึงวันพุธที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ
เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”
โดยมี นางสาลินี บุญนาค บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)