ประชุมสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการฯ ทั่วประเทศ

วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559 บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ARIT Thai