บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเตรียมโปรแกรม ZOOM ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) 👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์