โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom”

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. รองผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรภายในกลุ่มงาน ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom” ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 📝