โครงการ “การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมตลอดลุ่มน้ำบางปะกงรองรับการเติบโตและขยายเมืองรองรับการเติบโตของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้เข้าร่วมโครงการ “การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมตลอดลุ่มน้ำบางปะกงรองรับการเติบโตและขยายเมืองรองรับการเติบโตของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”  โดยมีบุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดูแลระบบการประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet 👩🏻‍💻👨🏻‍💻