อบรมการใช้ซอฟต์แวร์ Plant Simulation


วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อใช้ในโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ Plant Simulation ภายใต้โครงการการศึกษาและจัดทำมาตรการสำคัญภาครัฐเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ EEC (การดำเนินงานศึกษา วิจัย จัดทำหลักสูตรในระดับต่าง ๆ และจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ศึกษาและกำหนดมา : ระดับอาชีวะศึกษา) รุ่นที่ 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์