ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 🖥️⌨️🖱️ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย 👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ณ ห้อง 726 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยค่ะ