อบรมรายงานแผนปฏิบัติงานในระบบ 3 มิติ


วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาลินี บุณนาค เจ้าหน้าที่งานแผน
ได้เข้าอบรมรายงานแผนปฏิบัติงานในระบบ 3 มิติ จัดโดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยมีอาจารย์วิรัช งอกงาม เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)