นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ค่ะ