โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ

22219256_1570895816289852_1393875927_o-horz-vertวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาพรัฐ
สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการค่ะ