การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ


วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 นางสาลินี บุญนาค และนางสาวจุฑารัตน์ บัตรเจริญ บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ได้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการคลังภาครัฐ”
สำหรับบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ โดยมี นางฉัฐธภา เดชแก้ว เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์