กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหรรม ด้านคอมพิวเตอร์

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ในโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษาเชิงประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ด้สนอุตสาหกรรมใหม่ ในกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหรรม ด้านคอมพิวเตอร์