ประชุมการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-courseware)


วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อใช้ในการประชุมการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-courseware) จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์