สอบสมรรถนะด้านดิจิทัล ICDL and MDES Digital Literacy

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล ICDL and MDES Digital Literacy ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (คณะครุศาสตร์) ในระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563