บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเตรียมโปรแกรม ZOOM และกล้องวงจรปิด ในการประชุมผู้บริหาร AIC

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) และกล้องวงจรปิด👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ในการประชุมผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agritech and Innovation Center : (AIC) 📝 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์