โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

IT 2018