เทคนิคการใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง (VBA Programming)

Excel 2018วันจันทร์และอังคารที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง (VBA Programming)”
โดยมีอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ