ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การผลิตอาหารและจัดการน้ำฯ

IMG_0311-horz-vert
วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 23 – 24 สิงหาคม 2560
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับการแต่งตั้งคณะเป็นกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ดำเนินโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
การผลิตอาหารและการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา