ARIT News

ขอแสดงความยินดี

😊 ขอแสดงความยินดีกับ 🙏🏼 🎉 นางสาลินี บุญนาค 🎉 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ✍🏼 ที่ได้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

ARIT News

บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเตรียมโปรแกรม ZOOM ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 🧾☑️

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) 👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562

ARIT News

บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเตรียมโปรแกรม ZOOM ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) 👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ✅ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ARIT News

บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเตรียมโปรแกรม ZOOM ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 🧾☑️

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) 👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ในการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 🧾☑️ ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ARIT News

บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเตรียมโปรแกรม ZOOM และกล้องวงจรปิด ในการประชุมผู้บริหาร AIC

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) และกล้องวงจรปิด👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ในการประชุมผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agritech and Innovation Center : (AIC) 📝✅ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ARIT News

บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเตรียมระบบกล้องวงจรปิด ในโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบกล้องวงจรปิดในการประชุมออนไลน์ 🎥 เพื่อใช้ในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 🦠🚫 “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

ARIT News

บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเตรียมโปรแกรม ZOOM และกล้องวงจรปิด ในการประชุมผู้บริหาร AIC

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) และกล้องวงจรปิด👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ในการประชุมผู้บริหาร AIC (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 📝✅ ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องเจ้าเสวย อาคารราชนครินทร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์