ทบทวนแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2560

Plan 2017 2

วันอังคารและพุธที่ 18 – 19 เมษายน 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ
“ทบทวนแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560″
ณ หอสมุดกลาง ในเมือง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

IMG_7819-horz-vert

วันจันทร์ถึงวันพุธที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ
เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”
โดยมี นางสาลินี บุญนาค บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)

สำนักงบประมาณ กองประเมินผล ๒

Planวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงบประมาณ กองประเมินผล ๒ จะดำเนินติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบแบบสอบถามออนไลน์
ณ ห้อง Computer Center อาคาร 1 ชั้น 1 ในเมือง

เทคนิคการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์และป้องกันไวรัส

IMG_7622-horz-vertวันเสาร์และอาทิตยที่ 14 – 15 มกราคม 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์และป้องกันไวรัส”
โดยมีนายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)