: : ๑๒ สิงหา มหาราชินี : :

Mom Day 2016 1: : ๑๒ สิงหา มหาราชินี : :
วันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ เป็นวาระมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย
ที่จะได้ร่วมส่งใจถวายสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วโรกาสมหามงคลเฉลิมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมถวายพระเกียรติ และถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุม ชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ค่ะ
IMG_5843-vert

ประชุมสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการฯ ทั่วประเทศ

วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559 บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ARIT Thai

ประชุมกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559
ได้มีการประชุมกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเมือง
ARIT Meeting 2016

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

YT 1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์