โครงการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

Prakanวันจันทร์และอังคารที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าร่วมโครงการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

อบรม Google Application สำหรับผู้บริหาร

IMG_3492-horz-vertวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดการอบรม Google Application สำหรับผู้บริหาร
เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office)
โดยมี อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ

22219256_1570895816289852_1393875927_o-horz-vertวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาพรัฐ
สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการค่ะ

แผลกุลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

22091757_1567598926619541_654124677_n-horz-vertวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ
เรื่อง แผนกุลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณ ห้องน้ำตาลจีน อาคารสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์