การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น ครั้งที่ 11

ARIT 2016
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น ครั้งที่ 11”
โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อบรมระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560
รายละเอียดโครงการ และแบบตอบรับ คลิก

เทคนิคการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์และป้องกันไวรัส

IMG_7622-horz-vertวันเสาร์และอาทิตยที่ 14 – 15 มกราคม 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์และป้องกันไวรัส”
โดยมีนายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)

เทคนิคการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

Social Mediaวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 12 – 13 มกราคม 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์”
โดยมี อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ ภารนันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปแบบมืออาชีพ

WordPressวันจันทร์และอังคารที่ 9 – 10 มกราคม 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปแบบมืออาชีพ”
โดยมี อาจารย์บุญลือ กล่ำโก๋ เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)

การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ

IMG_7332-horz-vert

วันเสาร์และอาทิตยที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ” โดยมีอาจารย์ Virgilio Marc Mcintyre
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นวิทยากรในการอบรม ณ หอสมุดกลาง

การออกแบบและตกแต่งภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

IMG_7259-horz-vertวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 5 – 6 มกราคม 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“การออกแบบและตกแต่งภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป”
โดยมีอาจารย์อำนาจ สวัสดิ์นะที อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)