มหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
25723

ACTIS & NCOBA 10th

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 2016/2
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์
และการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ และบริการวิชาการ ครั้งที่ 10
(ACTIS&NCOBA 10th) ณ อาคารบัณฑิตศึกษา (อาคาร 7)

ACTIS&NCOBA 10th.

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ หอสมุดกลาง ในเมือง

IMG_5540-horz-vert

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 8-9 มิถุนายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ณ หอสมุดกลาง ในเมือง
IMG_5436-horz-vert

โครงการ “จัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)”

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการ “จัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)”
ระหว่าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ ห้องการะเกด ในเมือง
IMG_5308-horz-vert