ARIT News

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร”

วันจันทร์และวันอังคารที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ5. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป6. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ7. นายบุญญา วาสี […]

ARIT News

อบรมหลักสูตร “กิจกรรมสาธิตการใช้ Website ขององค์กรท่าน”

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. 1. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าอบรมหลักสูตร “กิจกรรมสาธิตการใช้ Website ขององค์กรท่าน” โดยมีอาจารย์ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว จัดโดย สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

ประชุมเพื่อดำเนินโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. 1. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป2. นางทัศนีย์ กระโจม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ3. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ4. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าประชุมเพื่อดำเนินโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14 ครั้งที่ […]

ARIT News

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายรับรายจ่ายประจำคณะ

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายรับรายจ่ายประจำคณะ เพื่อเป็นการติดตามแนวทางการเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายประจำคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ #ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์

ARIT News

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินระหว่างสัญญาจ้างระยะที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้1. นางสาวธนัฏฐา วัฒนะกุล2. นางทัศนีย์ กระโจม3. นางสาวสมหมาย สุขเกษม4. นางสาวหนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ5. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์6. นายบุญญา วาสี7. นายธนนท์ หริการบัญชร 8. นายภิญโญ สารนาถ9. นายปฐมพงศ์ จันพิทักษ์และพี่เลี้ยงในการจัดทำคู่มือ […]

ARIT News

โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อระดมสมองในการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและวิธีการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ประชุมชี้แจงและการดำเนินโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าประชุมชี้แจงและการดำเนินโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ6. นางสาวหนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” […]

This will close in 0 seconds