โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อระดมสมองในการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและวิธีการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์