ประชุมชี้แจงและการดำเนินโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าประชุมชี้แจงและการดำเนินโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)