อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
6. นางสาวหนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประชาสัมพันธ์องค์กรและการทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความน่าสนใจในการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางและเพิ่มศักยภาพในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ตลอดจนให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีวิทยากร ดังนี้
1. คุณจ็อบ นิธิ สมุทรโคจร
2. อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
#ขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์