บรรยากาศในงานจัดแสดงนิทรรศการและผลงานเด่น ของสำนักวิทยบริการฯ

บรรยากาศในงานจัดแสดงนิทรรศการและผลงานเด่น ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมผู้ติดตามเข้าเยี่ยมชมบูธ