การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินระหว่างสัญญาจ้างระยะที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้
1. นางสาวธนัฏฐา วัฒนะกุล
2. นางทัศนีย์ กระโจม
3. นางสาวสมหมาย สุขเกษม
4. นางสาวหนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ
5. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์
6. นายบุญญา วาสี
7. นายธนนท์ หริการบัญชร
8. นายภิญโญ สารนาถ
9. นายปฐมพงศ์ จันพิทักษ์
และพี่เลี้ยงในการจัดทำคู่มือ ดังนี้
1. นางสาลินี บุญนาค
เข้าร่วมโครงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินระหว่างสัญญาจ้างระยะที่ 3 ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีบริหารและทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์