ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายรับรายจ่ายประจำคณะ

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายรับรายจ่ายประจำคณะ เพื่อเป็นการติดตามแนวทางการเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายประจำคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ
#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์