ประชุมเพื่อดำเนินโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
1. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
2. นางทัศนีย์ กระโจม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
3. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าประชุมเพื่อดำเนินโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์