อบรมหลักสูตร “กิจกรรมสาธิตการใช้ Website ขององค์กรท่าน”

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
1. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าอบรมหลักสูตร “กิจกรรมสาธิตการใช้ Website ขององค์กรท่าน” โดยมีอาจารย์ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว จัดโดย สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)