โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร”

วันจันทร์และวันอังคารที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
6. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ
7. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. นางสาว จันจิรา ยุทธหาญ บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร” โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ และ รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการดังกล่าวจัดโดย กองนโยบายและแผน ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์