ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น.
1.อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ
3. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
4. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นางสาวจันจิรา ยุทธหาญ บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
ให้การต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเข้าตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเมือง