ประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินการงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในภาวะวิกฤติ ของมหาวิทยาลัยไทย

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นายภิญโญ สารนาถ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นายปฐมพงศ์ จันพิทักษ์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. นายใหม่ เดชอุดม บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินการงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในภาวะวิกฤติของมหาวิทยาลัยไทย โดยมี อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญามโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานการประชุม ดังกล่าว ณ ห้องนางนวล ชั้น 1 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์