อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
1. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
3. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นายใหม่ เดชอุดม บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” โดยมีนายพันธ์พงษ์ สวัสดิถาวร เจ้าของเพจรู้เรื่องแปดริ้ว เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ จัดโดยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ โรงแรม รอยัลฮิลส์ กอร์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์