อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
1. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ บุคคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
3. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นายใหม่ เดชอุดม บุคคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting) ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมเรื่อง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดย อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และมีคุณจ็อบ นิธิ สมุทรโคจร ร่วมให้การต้อนรับพูดคุยเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ และมีรองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมพบปะพูดคุยและเสนอแนวทางด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับผู้เข้ารับการ ณ โรงแรม รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์