บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลในการเข้าร่วมอบรม

1. นายใหม่ เดชอุดม บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลการตัดต่อคลิปวิดีโอจากแอพพลิเคชั่น CapCut
2. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ ได้รับรางวัลการตัดต่อคลิปวิดีโอจากแอพพลิเคชั่น
3. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลการตัดต่อคลิปวิดีโอจากแอพพลิเคชั่น CapCut และรางวัลที่ 1 ในการตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูล Infographic ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” ณ โรงแรม รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์