ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางงานย้ายและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) พร้อมโรงเรือน

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางงานย้ายและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) พร้อมโรงเรือน โดยมี
1.ผศ.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พัฒนานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ประธานในการประชุม
2. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่
6. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. นายสุรศักดิ์ อัสฌาสัย บุคลากรหน่วยงานอาคารสถานที่
8. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเมือง